Oudercommunicatie

Oudergesprekken

We beginnen elk schooljaar met het startgesprek. Doel is om het kind zo goed mogelijk in beeld te brengen. Vervolgens zijn er nog 3 momenten gepland in het schooljaar, waarvan 2 rondom de rapporten zijn. Mocht het nodig zijn dan nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Rapporten

De kinderen van onze school krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport verschijnt eind februari en enkele weken voor de zomervakantie. Voor de leerlingen in groep 1 geldt dat ze minimaal 6 maanden onderwijs hebben gehad om een rapport te ontvangen. De resultaten over de achterliggende periode staan hierin vermeld. Het rapport moet gezien worden als een verantwoording van de leerkracht naar de ouders toe; in het rapport worden de vorderingen zichtbaar gemaakt.

Schoolinfo

Via de e-mail ontvangt u aan tweewekelijks “Schoolinfo”. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website van school www.meesterswijbrandischool.nl    U leest in deze nieuwsbrief over alle belangrijke zaken van de afgelopen en komende weken.  Extra berichten worden via de e-mail naar de ouders gestuurd.

Parro oudercommunicatie

Sinds vorig schooljaar werken met ‘Parro’. Parro is een veilige omgeving om persoonlijke informatie te delen. Gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen. Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Middels Parro kunnen wij foto`s, agenda`s en berichten met u delen. Ook is het mogelijk om een gespreksplanner te sturen rondom oudergesprekken.

Website
Op de website kunt u veel informatie vinden Wij hebben veel informatie over de school en aanverwante belangrijke zaken. Ook vindt u hier bepaalde documenten en formulieren.

Informatieve ouderavond

Jaarlijks organiseren wij twee ouderavonden: een kijkavond en een informatieve ouderavond.

De kijkavond vindt aan het begin van het schooljaar plaats. Ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en in de groepen zal kort aangegeven worden waar dit jaar aandacht aan wordt besteed of de leerlingen laten hun ouders de klas waar zij dan in zitten zien aan hun ouders. I.v.m. Corona zal de ouderavond aan het begin van het schooljaar op een andere manier vorm gegeven worden. De informatieve ouderavond, de zgn. ”Wijbrandi Bijpraatavond” vindt meestal plaats in april of mei. Het thema is ieder jaar weer een verrassing. Deze avond wordt georganiseerd door de oudercommissie.

Overig contact

U kunt op gezette tijden altijd de leerkrachten aanspreken. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt. Wilt u bepaalde zaken bespreken of hebt u een klacht, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de directeur om daarvoor een afspraak te maken.

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en soms worden er fouten gemaakt; op onze school is dat niet anders. Samen zullen we er altijd naar streven om tot een oplossing te komen. Mocht u iets willen melden, komt u dan zo snel mogelijk. We kunnen dan ook eerder actie ondernemen.

Ouderhulp

We doen geregeld een beroep op ouders om mee te helpen bij de diverse schoolactiviteiten. Een paar voorbeelden:

  • sport- en spelactiviteiten;
  • excursies, bv. het vervoer;
  • schoolreisjes;
  • handvaardigheid;
  • schoonmaak en klusjes;
  • en nog meer…

Middels het formulier ‘inventarisatie ouderhulp’ wordt dit aan het begin van elk schooljaar geïnventariseerd.